I. Szolgáltató adatkezelése

Szolgáltató mint adatkezelő a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat útján az alábbiakról tájékoztatja a Felhasználókat:

A Felhasználók által megadott, valamint egyes, a Felhasználókra vonatkozó adatok tekintetében Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

A Felhasználó személyes adatait önkéntesen szolgáltatja a Szolgáltató részére. A kezelendő adatok köre a Felhasználók által megadott személyes adatok köre, továbbá a Felhasználó által megvásárolt Termékek, illetve Előfizetések neve és száma.
Az adatkezelés időtartama megegyezik a Felhasználó regisztrációjának/előfizetésének időtartamával.

Az adatkezelés célja különösen a regisztrált Felhasználók Szolgáltató általi megfelelő beazonosítása, továbbá az Avtv. 5. § (4) bekezdésével összhangban annak biztosítása, hogy a Felhasználó a Honlapon megrendelést adhasson le. Az Adatbázis Szolgáltató tulajdonát képezi.

Szolgáltató ugyanakkor köteles az Adatbázis tartalmát szigorúan bizalmasan kezelni, és megtesz minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy ahhoz harmadik személyek semmilyen módon ne férhessenek hozzá, kivéve azt az esetet, ha esetlegesen az Adatbázisban szereplő adatok, tények és egyéb információk kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy hatóság rendelkezése folytán köteles. Szolgáltató ezen felül megtesz minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az Adatbázisban szereplő adatok ne csorbuljanak, ne vesszenek el, ne módosuljanak, és illetéktelen személyek részére ne kerüljenek továbbításra.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, és kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a személyes adatait a saját marketing céljaira felhasználja, így különösen a Szolgáltató az általa összeállított, a Szolgáltató által nyújtott egyes szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos hírleveleit a regisztráció során megadott e-mail címére továbbítása. Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának bármely okból történő megszűnését követően a Felhasználó személyes adatait törli.

II. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Avtv. 11.-16. §-aival összhangban a Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint saját profiljában lehetősége van személyes adatainak helyesbítésére, illetve törlésére.

Az Avtv. 16/A. §-ában foglalt feltételek és jogorvoslati lehetőségek mellett Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  1. a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Avtv. 17. §-ában foglalt feltételek mellett Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltatóval szemben bírósághoz fordulhat.

Az Avtv. 18. §-ában foglalt feltételek mellett Szolgáltató a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.

A fentieken túl a Felhasználó bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051. Budapest, Nádor u. 22., postacím: 1387. Bp. Pf.: 40.).

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adatait jelen hozzájárulás visszavonásáig kezelje. 

Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a saját marketing céljaira felhasználja, így különösen a Szolgáltató az általa összeállított, a Szolgáltató által nyújtott egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos hírleveleit a regisztráció során megadott e-mail címére továbbítása.

Fogalmak

Adatbázis jelenti azt a Szolgáltató által vezetett adatnyilvántartást, amely a Felhasználókról valamint Megrendeléseikről rendelkezésre álló adatait tartalmazza.
Avtv. jelenti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt
Felhasználó jelenti azon személyt, aki a Honlapon megfelelően regisztrálja magát.
Honlap jelenti a Szolgáltató által üzemeltett, az afoldgomb.hu domainnév alatt található Honlapot.
Szolgáltató jelenti a Heiling Média Kiadó Kft-t (székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125., cégjegyzékszám: 01-09-692296, nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint cégbíróság).

Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el.
Felhasználó a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul adatainak a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez.